Vedtægter

Vedtægter for Familiedykkernes motions forening.

§ 1.   Familiedykkerne.
Foreningens navn er Familiedykkernes idræts Forening. Dens hjemsted er i Odsherred kommune.

§ 2.   Formål.
Foreningens formål er af tilbyde dykning og motion for familier.

§ 3.   Medlemskab.
Foreningen er medlem af DGI  Nordvestsjælland, og undergivet disse love 
og bestemmelser.
Foreningen Familiedykkerne kan kan ikke sammenlægges/underlægges en anden klub/forening.

§ 4.   Optagelse af medlemmer.
Som medlemmer kan optages enhver person, som følger foreningens vedtægter.
De første 3 md. er prøvetid og medlemskab skal godkendes af bestyrelsen.
Al dykning i svømmehal og åbent vand foregår på eget ansvar og med der til egne nødvendige forsikringer.
Man kan ikke være medlem af bestyrelsen i familiedykkerne, hvis man er medlem af en anden dykkerklub.

§ 5.    Kontingent.
Foreningens kontingent og betalingsterminer fastsættes for et år ad gangen af bestyrelsen.

§ 6.   Udmeldelse – eksklusion.
Til gyldig udmeldelse kræves, at medlemmet ikke er i kontingentrestance. Hvis et medlem er i kontingentrestance kan bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ekskludere vedkommende.
Ingen, som er udelukket pga. kontingentrestance, kan ikke optages som medlem, før restancen er betalt.

§ 7.   Ordinær generalforsamling.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamlingen, som afholdes hvert år i januar måned (første gang i januar år 2005), indkaldes med mindst 2 ugers varsel, ved sms, på vores FB. side og hjemmesiden.

Forslag som ønsket behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

Forslagene skal optages som særlig punkt på dagsordenen. Stemmeret har alle aktive medlemmer over 16 år, som ikke er i kontingentrestance. Forælder kan oppebæer en stemme pr. aktivt barn under 16 år, – dog kan ingen personer have mere en stemme. Der kan kun stemmes ved personlig fremmøde og ikke med fuldmagt.

§ 8.   Dagsorden.
Dagsorden for denne ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1.  Valg af dirigent.
2.  Bestyrelsens beretning for det forløbene år.
3.  Forelæggelse af regnskab for det forløbende år.
4.  Behandling af indkomne forslag.
4a, Planer for fremadrettede arbejde.
5.   Valg af bestyrelses medlemmer for 2 år.
3 medlemmer i lige årstal.
2 medlemmer i ulige årstal.
Der må højest vælges et medlem under 18 år.
6.     Valg af to suppleanter.
7.  Valg af en bilagskontrollant for 2 år.
8.  Eventuelt.

§ 9.   Generalforsamlingens ledelse.
Generalforsamlingens ledes af en dirigent som, så vidt det er muligt, vælges under bestyrelsens rækker.

Dirigenten bestemmer afstemningsmåde, dog skal skriftlig afstemning benyttes, hvis blot  enkelt medlem anmoder herom. Generalforsamlingen beslutninger indføres i en protokol, son underskrives af dirigenten.

§ 10.   Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når to medlemmer af bestyrelsen, eller når mindst en tredjedel af medlemmerne skriftligt stiller krag herom over for bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned efter begæringen er fremsat.  Indkaldelsen skal indeholde oplysninger om emne®, der ønskes behandlet, og skal i øvrigt følge bestemmelserne i §7,stk 2.

§ 11.   Bestyrelsen.
Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse, og repræsenterer foreningen i alle forhold.
Al dykning i klubbens navn udøves i henhold til klubbens regler og vedtægter.

Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en sekretær, samt yderligere to medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen.  Personer under 18 år må ikke vælges til de tre tillidsposter.

I tilfælde, hvor et medlem fra bestyrelsen træder ud af arbejde indtræder suppleanten i bestyrelsen og denne kan konstituere sig på ny.  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er tilstede, heriblandt formanden eller kasserer. I tilfælde af stemmelighed er formandens ( i dennes fravær kassererens ) stemme afgørende. Sekretæren fører en beslutningsprotokol over bestyrelsens møder.

§ 12.  Tegningsret.
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formand.
Ved økonomisk disposition, f.eks låntagning, køb, salg eller pantsætningen tegnes foreningen af formand og kasser.
Foreningens medlemmer og bestyrelse hefter ikke personlig for foreningens forpligtelser.

§ 13.   Udvalg.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetage af nærmere bestemte opgaver. Alle udvalg skal indeholde mindst et bestyrelsesmedlem.

§ 14.   Regnskab.
Foreningsregnskabsår er 01/01  til 31/12 . Bestyrelsen skal inden midten af december aflevere driftsregnskab og status til bilagskontrollanterne. Driftsregnskabet og status forlægges generalforsamlingen til godkendelse.

§ 15.   Revision.
På den ordinære generalforsamling vælges for to år ad gangen ( kritiske ) bilagskontrollanter. Disse skal hvert år i december måned gennemgå det samlede regnskab og kasse, at beholdningen er til stede. Bilagskontrollanterne har desuden til enhver tid adgang til at efterse regnskaberne og beholdning.

§ 16.   Vedtægtsændring.
Ændringer i vedtægterne kan på en hver generalforsamling når mindst 2/3  af de afgivende stemmer er for forslaget, og forslaget er indleveret til tiden. Ændringerne træder i kraft med virkningen fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 17.   Foreningens opløsning.
Bestemmelse om forenings opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldelse ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettiget medlemmer er tilstede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivende stemmer er for.

Opnås et sådan flertal på en generalforsamling, der ikke tæller mindst halvdelen af medlemmerne, indkaldes til ny generalforsamling, hvor mindst ¾ af de afgivende stemmer er nok til at vedtage forslaget uanset antallet af fremmødte. Ejendele og eventuel formue fordeles ved den afsluttende generalforsamling, men skal dog gå til idrætslige formål.

§ 18.   Datering.

                 Således vedtaget på den stiftende generalforsamling

                

                 Den:     31 /1   – 2019

                 Dirigenten: Paw Hannibal

Ændringerne i vedtægterne er sket ved den ordinær Generalforsamling, fredag den 31. januar 2019 i Asnæs svømmehal.

Referat generalforsamlingen 2018

Referat af generalforsamlingen d. 26-01-2018 Familiedykkerne i Odsherred.

1, Valg af dirigent:
Bjarne Sloth blev valgt til dirigent, som kunne konstatere at genneralforsamlingen var indkaldt rettidigt og efter reglerne ud fra gældende vedtægter.

2, Formandens beretning:
Paw Hannibal.
Året i Familiedykkerne.
Der er igen i år kommet mange nye medlemmer og jeg synes vi er en fantastisk klub med et billigt kontingent og alt drives enkelt og lige til, og så har vi et stærkt værdigrundlag.
Dykkerture i 2017, vi samarbejder med Scuba Up, her var flere medlemmer med på Liweaboard og i Shagra, fantastiske ture som kan anbefales.
Så havde vi igen i år en rigtig dejlig aften med stort fremmøde i svømmehallen d.15 dec. med dans om træet, vi manglede bare lige næstformanden til at synge for… ham kan vi ikke undvære
Samarbejdet med Svømmeklubben kører rigtig godt og vi fik i år en drøm opfyldt, vi fik lov til at låne svømmeklubbens lokale dette vi nu sider i, Tak til Henrik Toxverd og svømmeklubben, det er vi meget taknemmelige for, jeg tror det hjælper at de mærker at vi vil dem og samarbejdet, de ved vi er her, og at vi vil dem og svømmehallen og at de ikke står alene, vi vil gerne hjælpe til.
Og så fik vi i år foden indenfor i den gamle fiskeauktion på Odden efter at kommunen desværre solgte den gamle redningsstation, vi kan være indendørs, der er wc, skylde udstyr og så er de bedste dyk på Odden, alt dette har vi gratis. vi er meget velkommen på Odden havn, Tak til Odden.
Peter fra Scubba Up har nu indført at alle hans kursister skal melde sig ind i Familiedykkerne, dette fungerer godt og de nye elever mærker fra start vores fællesskab og på sigt giver det os flere aktive dykkere.
Ulla Olsen, Tak for din store indsats ved og omkring sommerfesten på Nexelø denne tur er en fantastisk hyggelig oplevelse og kan virkelig anbefales at tage med på. Stor Tak Ulla, og Bella Westerberg, Stor tak til dig for dit arbejde med klubbens regnskab og medlemmer, Tak Bella.
Vi håber Tom Poulsen laver et foto kursus til os med en fra politiet i 2018.
Ideer til indkøb:
a, Lave en flaskerenser til klubben ?
b, legetøj og spil til vores fredage i bassinet over og under vandet og hvem vil stå for indkøb af dette og er der gode ideer? er der andet vi kunne tænke os?
Så fik vi også mobilpay, nr. er 62645
Båd, sideløbende med klubben har jeg søgt Mærsk, Poul Johansen, Nykredit og Dragsholm Sparekasse… og jeg bliver ved indtil der står en båd.

3, Fremlæggelse af årsregnskab:
Kaser: Bella Westerberg fremlagde et flot årsregnskab med et overskud på 11.787,49 for 2017.
vi er økonomisk solidt polstret til fremtidige udgifter og vi er ca. 147 medlemmer.

4, Regler i og omkring bassinet:
1. Ingen i vandet uden synlig livredder på kanten.
2. Børn under 16 år skal være ifølge med voksen som har ansvaret for deres børn.…
Husk at sætte jeres børn ind i reglerne og ryd altid op efter dig selv.
3. Man er vasket grundigt efter svømmehallens forskrifter inden du går i bassinet.
4. Man må ikke springe fra kanten.
5. Den første time kl. 19-20 må vipperne ikke bruges pga. dykning
6. Den første time kl. 19-20 lukkes 3 baner til motions svømning
7. Kl. 20.00 åbnes vipperne og dykkerne må ikke være i det dybe område.
8. legetøj flydeplader mm. må ikke være i det dybe område når vipperne bruges.
9. Der må kun hoppes fra en vippe ad gangen.
10. Pas på hinanden og vis hensyn.
11. Gæster informerer man selv om reglerne. Pris pr. gæst kr. 20,-
12. Alle former for ophold, badning og dykning mm. foregår på eget ansvar, står også i klubbens vedtægter.
13. Luft: der er udpeget 6 pers. der må og er uddannet til at fylde luft på flasker i svømmehallen.
14! OBS. Husk hygge og leg.
Bestyrelsen regner med at årets livredder kursus bliver i maj md.

5, Behandling af indkomne forslag:
Formanden ville gerne have en flaskerenser i klubben og arbejder videre med at lave en.
Alle klubbens medlemmer er bedt om at lægge hovedet i blød og tænke over hvad vi kunne købe til brug i bassinet til glæde for alle. Vi blev enige om, at har man en god ide skriver man til formanden og så tager bestyrelsen stilling til indkøbet.

6, Fest & turudvalget:
Vi havde igen i år en fantastisk tur til Nexelø som Ulla Olsen stod for, denne står Ulla for igen i 2018 men lover at uddelegere nogle af opgaverne.
Alle der har forslag til ture og aktiviteter opfordres til endelig at dele og lægge dem op på vores Facebook gruppe.
Vi håber at Tom Poulsen vil arrangere et foto kursus til os i 2018.

7, Alle opfordres til at melde sig til udvalgene.

8, Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
På valg er:
Næstformand Bo Westerberg, modtager genvalg og blev genvalgt.
Sekretær: Helle Gelting, modtager genvalg og blev genvalgt.
Bestyrelsesmedlem: Ulla Olsen modtager genvalg og blev genvalgt.
Valg af suppleanter:
Frank Reher og Bjarne Olsen modtager genvalg og blev Genvalgt.

9, Eventuelt:
der blev ønsket køb af vægtklodser til at holde sig nede på bunden med og udstyr til vandpolo under vand, Henrik Toxverd fra svømmeklubben (og medlem af familiedykkerne) fortalte at det har svømmeklubben begge dele af, i rummet op til svøm ved vipperne og dette måtte vi gerne låne.
ligeledes inden indkøb af nye ting og udstyr ville Paw Hannibal og Henrik Toxverd lige tale om det så vi ikke ligger inde med 2 af samme ting.
Henrik Toxverd tilbød at familiedykkerne fremadrettet kunne bruge svømmeklubben til uddannelse ved den årlige livredder og bassinprøve.
Der er nu købt gratis saft ind til børnene ved Dyk & Svøm om fredagen.
Bo Westerberg kommer med en dato til indsamling af flasker til trykprøvning, flasken skal være adskilt og afklædt for alt samt rengjort indv. for rust mm. inden den afleveres hjemme hos Bo.
Dato og adresse kommer som sms og opslået på vores Facebook gruppe.
Hjælper til Vig festival:
Michael Jensen har igen i 2018 et hold til at hjælpe på Vig, hvis der er flere medlemmer af familiedykkerne der vil tilmeldes som hjælper på Vig, så kontakt Michael Jensen på 20112005, dette er et rigtigt godt initiativ da det også giver en god skilling til klubkassen.
Stor Tak til alle 43 fremmødte